خانه / ابر وکیل عالی / نکات مهم حقوقی

نکات مهم حقوقی

بایدونبایدهای حقوقی

-درامورمدنی،خواهان وخوانده درهرمرحله ازدادرسی می تواننددعوای خودراازراه سازش خاتمه دهندلیکن این سازش بایددردفتراسنادرسمی یادادگاه تنظیم گردد.


-اگرپس ازصدورحکم اعسارمعلوم شودشهودبه دروغ به نفع معسرگواهی داده اندشهودنیزبه حبس محکوم می شوند.
-هرکس می تواندقبل ازطرح دعوادرمراجع قضایی حق خودرابا ارسال اظهارنامه ازدیگری مطالبه کند.


-برای شکایت ازتصمیمات ودستورهای مقامات دولتی وشهرداری بایدبه دیوان عدالت اداری مراجعه شود.


-درصورت مفقودنمودن چک،بایدفوری موضوع رابه بانک مربوط وسپس دادسرااطلاع دهید.


-هریک ازورثه یاشخص ذی نفع می تواندازدادگاه گواهی انحصارورثه تحصیل نماید.


-اخذگواهی انحصاروراثت برای تعیین ورثه می باشد.


-برای درخواست تأمین بایدبه شورای حل اختلاف مراجعه شود.


-اشخاصی که توانایی وکیل ندارنددرامورمدنیمی توانندازدادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی نمایند.


-نفقه اولادبرعهده پدراست.


-سرپرستی طفلی که پدرومادرش جدامی شوندتا۷سالگی برعهده مادراست.


-درصورت فوت پدر،حضانت طفل بامادراست مگردرصورت عدم شایستگی.


-فرزنددخترپس ازاتمام۹سالگی وفرزندپسرپس ازسن ۱۵سالگی درتعیین محل زندگی(نزدپدریامادر)مختار
است.
-نفقه زن دائم برعهده شوهراست نفقه شامل:خانه،اثاثیه،غذا،لباس ودارو ودرمان است.


-زن ناشزه یعنی زنی که تمکین نکندوتمکین یعنی اطاعت زن ازشوهردرادای وظایف زوجیت ،حسن معاشرت وسکونت درمنزل شوهراست.زن ناشزه نفقه ندارد.


-زن بایددرمنزلی که شوهرش تعیین کندسکنی گزیندمگراینکه اختیارتعیین منزل درحین عقدبه زن داده شود.


-درزمان عده طلاق که ۳ماه وده روزپس ازثبت طلاق است مردمکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.


– اگرمادردرغیرمواردقانونی جنین خودراسقط کندبایددیه آن رابپردازد.


-باتحقق یکی ازشرایط دوازده گانه واثبات آن دردادگاه زن می تواندبااستفاده ازوکالت ضمن عقدنکاح بامراجعه به دادگاه خانواده وطی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.


-مردباداشتن همسر نمی تواندزن دیگری اختیارکندمگربااجازه دادگاه.


-اگرزوج بدون اذن همسرش جهیزیه اورابفروشدبرابرقانون مسؤول است زن می تواندبه عنوان فروش مال غیرازمردشکایت کند.

درباره ی yaghooti

مطلب پیشنهادی

وکیل جرم رابطه نامشروع در مشهد

  آیا بین عمل منافی عفت و رابطه نامشروع تفاوت هست؟ -عنصر قانونی هر دو ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...